gümnaasiumi ainevaldkonnad

Ainevaldkond “Keel ja kirjandus”

Ainevaldkond “Võõrkeeled”

Ainevaldkond “Matemaatika”

Ainevaldkond “Loodusained”

Ainevaldkond “Sotsiaalained”

Ainevaldkond “Kunstiained”

Ainevaldkond “Kehaline kasvatus”

Valikkursus “Riigikaitse”

  • riigikaitse

Valikkursus “Filosoofia”

Valikkursus “Uurimistöö alused”

Koolivalikained

Comments are closed.