Kooli dokumentatsioon

Vastseliina Gümnaasiumi põhimäärus

Vastseliina Gümnaasiumi arengukava 2019-2024

Vastseliina Gümnaasiumi üldtööplaan 2022-2023

Vastseliina Gümnaasiumi õppenõukogu toimumise ajad ja päevakord 2022-2023

Vastseliina Gümnaasiumi päevakava 2022-2023

Vastseliina Gümnaasiumi kodukord

Vastseliina Gümnaasiumi põhikooliosa õppekava UUENDAMISEL!

Vastseliina Gümnaasiumi põhikooliosa ainekavad

Väljavõte Vastseliina Gümnaasiumi põhikooli õppekavast. Hindamine

Vastseliina Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava UUENDAMISEL!

Vastseliina Gümnaasiumi gümnaasiumiosa ainekavad

Väljavõte Vastseliina Gümnaasiumi gümnaasiumiosa õppekavast. Hindamine

Vastseliina Gümnaasiumi (LÕK) õppekava UUENDAMISEL!

Väljavõte Vastseliina Gümnaasiumi LÕK õppekavast. Hindamine

Vastseliina Gümnaasiumi pikapäevarühma päevakava 2022-2023

Vastseliina Gümnaasiumi õpilastega läbiviidava arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord

Vastseliina Gümnaasiumisse vastuvõtmise kord

Vastseliina Gümnaasiumi valvekaamera sisekorraeeskiri

Vastseliina Gümnaasiumi õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Vastseliina Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted 

Vastseliina Gümnaasiumi põhimõtted õppe korraldamisel virtuaalses keskkonnas

Vastseliina Gümnaasiumi õpilase arengu toetamise ja tugimeetmete rakendamise kord

Isikuandmete kaitse ja nende töötlemise põhimõtted Vastseliina Gümnaasiumis

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaasta

 

Comments are closed.