Õpilasele

Vastseliina Gümnaasiumi õpilane:

V äärtustab õppimist, oskab õppida, on valmis elukestvaks õppeks

A ustab kodu, perekonda, peab lugu enesest ja kaasinimestest

S uudab teha otsuseid, kanda vastutust, olla iseseisev

T eab ja järgib demokraatia üldprintsiipe

S uhtub lugupidamisega oma kodukohta, isamaasse, enda ja teiste rahvuste kultuuri

E esmärgistab oma tegevust, oskab hinnata ja planeerida

L ähtub üldinimlikest ühiskonna poolt aktsepteeritud normidest ja tavadest

I nnustab kaaskodanikke järgima õigusnorme ja demokraatia põhimõtteid

I nfoühiskonnale omaselt leiab kiiresti infot ja oskab seda ka kasutada

N äeb ja mõistab vajadust teha tööd, olla koostööaldis

A rendab oma keha ja hindab tervislikke eluviise

Comments are closed.