Kuu tegija

November 19th, 2021
Sellest õppeaastast alates on meil uus traditsioon – märgata ja tunnustada tublisid inimesi ja anda välja kuu tegija tiitel. Õpilasesinduse asepresident Sandra Rikas ja juhatuse liige Inge Heliste andsid üle 2 kuu tegija tiitlit. Pildid:
Märkame ja tunnustame tegijaid!
Pane oma novembrikuu tegija kandidaat kirja siin

Üleskutse

November 11th, 2021

Hea kogukonnaliige!

Kaasav eelarve annab kogukonnaliikmetele võimaluse ettepanekute esitamiseks omavalitsusele väikesemahuliste, kuid kogukonnale oluliste investeeringute läbiviimiseks. Kuigi kaasava eelarve investeeringute maht pole suur, annab see ettepaneku esitajatele võimaluse oma kodukoha arengut suunata ja mõjutada.
Anna oma hääl Vastseliina madalseiklusraja poolt!

Muudatused lihtsustatud karantiini tingimustes koolides

October 29th, 2021

Infokiri: uuendatud juhis, muudatused lihtsustatud karantiini tingimustes koolides, huvihariduses ja noorsootöös, COVID tõendi küsimine, kiirtestimine koolides, infomaterjalid.

Haridusasutustes on väga oluline viiruse levikut ohjata, et kontaktõpe ja õpilaste huvitegevused saaksid jätkuda. Selleks on muudetud lihtsustatud karantiini korda. Samuti aitavad haridusasutusi avatuna hoida õpilaste regulaarne kiirtestimine ja vaktsineeritud koolipere. Soovitame kõigil haridus- ja noortevaldkonna töötajatel, kellel on vaktsineerimiskuurist möödunud 6 kuud, teha tõhustusdoos, et kaitset tugevdada. Jätkuvalt tuleb tähelepanu pöörata õppehoonete ventilatsioonile, kätehügieenile, õpilasi hajutada ja järgida kõiki viiruse levikut takistavaid meetmeid. Kuna nakkuse leviku oht on väga kõrge, siis palume tungivalt õpetajatel, juhendajatel ja noorsootöötajatel kanda maske ja ka õpilastel tuleb kooli üldkasutatavates ruumides maski kanda.

Lihtsustatud karantiini kord uueneb ning laieneb huviharidusse ja noorsootöösse
Uus kord hakkab kehtima 1. novembrist. Koroonaviirusesse nakatunuga üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses lähikontakti sattunud õpilasel (kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saav) tuleb teha PCR-test alates kontakti 4. päevast. Kuni testi tulemuse selgumiseni tuleb ka haigussümptomiteta õpilasel koju jääda. Testima ei pea vaktsineeritud õpilased ega õpilased, kes on COVID-19 läbi põdenud. Uue korra järgi peavad pärast koolis, huvikoolis või noorsootööasutuses toimunud lähikontakti PCR-testi tegema ka kõik alla 12-aastased õpilased. Kui testi tulemus on negatiivne, saab õpilane jätkata osalemist õppetöös ja huvitegevustes. See tähendab, et igal pool kehtib sama kord (seni on olnud erinevus koolis ja huvihariduses toimunud lähikontaktide korral käitumises). Juhul, kui õpilane ei ole testimisega nõus, tuleb tal olla 10 päeva karantiinis. Õpilane tohib pärast nakkusohutust tõendava PCR testitulemuse teadasaamist taas osaleda nii õppetöös kui ka kõigis huvitegevustes. See tähendab, et ka koolivälisele huviharidusele, huvitegevusele ja noorsootööle, aga ka õpilaste spordivõistlustele ning spordi- ja liikumisüritustele, hakkab kehtima sama regulatsioon. Juhul, kui õpilane ei ole nõus end testima, peab ta viibima 10 päeva karantiinis. Testimisest on vabastatud kõik vaktsineeritud ja haiguse läbi põdenud õpilased.

Ilma testimiseta saab lihtsustatud karantiini jääda ainult lasteaias või lastehoius toimunud lähikontakti korral eelkooliealine laps. See tähendab, et koolieelses lasteasutuses lähikontakti sattunud lapse puhul tuleb jälgida tervist ja kui tal ei ilmne haigussümptomeid, tohib ta lasteaia õppe- ja kasvatustöös osaleda. Väljaspool asutust toimuvatest ühistegevustest tohib ta osa võtta pärast 10 päeva möödumist lähikontaktist. Kui lähikontakt toimus väljaspool lasteasutust, näiteks kodus või huvitegevuses, tuleb jääda 10 päevaks karantiini.

NB! Täpsem info on leitav uuendatud juhendist ja selle lühikokkuvõttest

Valitsuse korraldus ja seletuskiri

Kiirtestimine koolides
Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, algab üldhariduskoolides novembrist 1.-12. klassi õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine. Esimesel kahel nädalal testivad end kõik kolm korda nädalas (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud), edaspidine testimiskorraldus vaadatakse vastavalt olukorrale üle. Tegemist on lapsesõbralike hõlpsalt õpilase enda poolt tehtavate kiirtestidega, mille tegemine on õpetaja juhendamisel kõigile jõukohane. Samu teste on testimiseks kasutatud Austrias nii koolides kui kodudes õpilaste ja õpetajate testimiseks. Õpetaja jagab tunni alguses testid, õpilased teevad testi ning 15 minuti pärast on tulemus teada. Testitegemise õpetuse leiab videojuhisest. Tegemist on ninasõõrme eesosast võetava prooviga, mis on mugav ja kiire. Soovitame testida esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel 1. tunni alguses. Positiivse testitulemuse saanud õpilane läheb koju ja vanem broneerib aja perearsti kaudu PCR-testimisele. Esialgu algab testimine üldhariduskoolides ja edaspidi hakatakse testimist pakkuma võimalusel ka kutseõppeasutustes. Täpsem info testimise kohta on saadetud üldhariduskoolidele eraldi.

12–17-aastased peavad esitama COVID tõendi, kehtib ka testitõend
Alates 1. novembrist peavad kontrollitud tegevustele pääsemiseks hakkama COVID tõendit esitama ka 12–17-aastased (kaasa arvatud). Vaktsineerimiskuuri läbimise või haiguse läbipõdemise tõendi kõrval kehtib alaealistele üritustele ja tegevustele pääsemiseks ka koroonaviiruse PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse tõend. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ning antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 enne üritust ning test peab olema tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt. Lisaks aktsepteeritakse ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemust. Alaealistele hakkab kehtima lisaks vaktsineerimise või läbipõdemise tõendile ka testitõend, kuna neile avanesid vaktsineerimisvõimalused oluliselt hiljem kui täiskasvanutele.

Alaealised ei pea hakkama COVID tõendit esitama huvihariduses ja -tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses ja -õppes ega sportimisel ja treenimisel. Kõigis nendes valdkondades kehtib lastele ja noortele samasugune testimise, lähikontaktsuse ja eneseisolatsiooni kord nagu koolielus.

Vähemalt 12-aastased peavad hakkama COVID tõendit esitama teatris, kontserdil ja kinos; meelelahutusteenustel, muuseumites ja näitustel, toitlustusasutustes kohapeal söömiseks-joomiseks; samuti saunades, spaades, veekeskustes jm. Tõendeid ei pea esitama õpilased tasemeõppes õppimisel.
Valitsus avaldab korralduse lehel kriis.ee

COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosid haridus- ja noortevaldkonna töötajatele
Tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele võimaldatakse tõhustusdoosiga vaktsineerimist 6 kuu möödumisel esmase vaktsiinikuuri läbimisest. Soovitame kõigil seda võimalust kasutada. Koolide töötajad saavad vaktsineerimiseks pöörduda oma kooliõe poole või piirkonna lähima vaktsineerija juurde. Lasteaedade, huvikoolide, noortekeskuste, kõrgkoolide töötajad saavad vaktsineerida lähima vaktsineerija juures. Registreerimine vaktsineerimisele on võimalik raviasutuse registratuuri vahendusel telefoni teel või kasutades raviasutuse enda digiregistratuuri. Lisainfo: vaktsineeri.ee

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia videod viiruste ja vaktsiinide kohta
Noorte teadlaste poolt on loodud põnevad ja arendavad lühivideod, mis sobivad ka kooli- ning huvitundides noortele näitamiseks ja teemade üle arutamiseks.
Vaata videosid

Koolipsühholoogide nõuandeliin
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös on avatud tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad ning õpilased. Nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20.

Haridusvaldkonda puudutavate küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340, lisainfot leiab ka: https://www.hm.ee/et/koroona

Haridus- ja Teadusministeerium

Kuu tegija

October 11th, 2021

Kõik me vajame märkamist ja tunnustust – selleks on ellu kutsutud
tiitel “Kuu tegija”!
Kuu Tegija peab olema aktiivne isik või kollektiiv, kes on oma tegevusega silma paistnud ning kelle töö või loominguliste saavutuste üle
võib uhkust tunda kogu Vastseliina Gümnaasiumi koolipere.
Märkame meie kooli aktiivseid
õpilasi, töötajaid, lapsevanemaid, koostööpartnereid! Ootame ettepanekuid (nime ja lühikest kommentaari, miks sinu kandidaat
väärib tunnustamist kuu tegijana) iga kuu 27. kuupäevaks lingil https://lingid.ee/kuutegija
Igal kuul teeb ettepanekutest valiku meie kooli õpilasesindus koostöös kooli juhtkonnaga.
Kuu tegija nime(d) teeme teatavaks kooli Facebooki lehel, kooli kodulehel ja kuu tegija autahvlil.
Märka ja tunnusta inimesi enda ümber!

Õnnitlused

October 8th, 2021
Kertu Torn valiti Võrumaa aasta klassiõpetajaks!
Samuti esindas ta”Eestimaa õpib ja tänab” aasta õpetaja galal
Võrumaad ja Vastseliina Gümnaasiumi. Palju õnne!!!

 

Head tulemused võistluselt „Mino Võromaa“

April 24th, 2021

10.–12. klassi vannusõrühmän

I koht Melany-Regle Langus, „Ikkõ vai naarda – inämp ei tiiäki“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas),

II koht Hanna-Liina Kunnus, „Veskilkäük“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, Tiia Allas),

III koht Karmen Kauss, „Kõgõ parõmb kingitüs“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas),

Eripreemiä:

Hanno-Laur Kunnus, „Elost hindäst“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas).

Koolivormi tellimine!

April 8th, 2021

Koolivormi ettetellimiskeskkonna kevadine tellimisperiood on 01.04-26.06 ja tellimused saadame kooli. Kooli saatmise tähtaja kohta info on ettetellimiskeskkonna avalehel.

Koolivormi ettetellimiskeskkonna link siin: https://koolivorm.norrison.ee/178-vastseliina-gumnaasium

Tunnustused

October 27th, 2020
Noorkotkaste 90.aastapäeva puhul tunnustati Vastseliina rühmajuhti Elen Tamme toetuse ja väga hea koostöö eest ning 12.klassi õpilane Gerrit Ziugand pälvis eeskujuliku noorkotka märgi.
23.-25.oktoobril toimus “Rene retk”, kus Vastseliina võistkond saavutas 1.koha. Võistkonna koosseisu kuulusid Gerrit Ziugand, Rait Haabsaar, Armas Kuningas, Ranek Haabsaar.
Segavõiskonnas retke läbides saavutas tubli 2.koha Hanno-Laur Kunnus.

Tunnustused

October 15th, 2020

Meie kooli õpetaja Kertu Torn on Võru valla aasta klassijuhataja ja õpetaja Geenart Nagel pälvis meie kooli õpilaste lemmikõpetaja tunnustuse. PALJU ÕNNE!

Head õpetajad, õpilased ja lapsevanemad!

October 15th, 2020

Esimene osa õppeaastast jääb kohe selja taha ning õpilased saavad minna väljateenitud puhkusele.

Täname teid kõiki tubli töö eest neil ebakindlatel aegadel! Oleme koolidega suheldes näinud palju häid lahendusi turvalise koolielu tagamiseks ning distants- ja kontaktõppe kombineerimisel.

Meil Eestis on seni läinud hästi: oleme suutnud ühiste jõupingutustega viiruse leviku kontrolli all hoida ning saanud jätkata võimalikult paljus tavapärast elu. Et see nii jääks, tuleb ka koolivaheajal säilitada ettevaatlikkus.

Kutsume kõiki üles veetma seekord vaheaja Eestis. Välisreisid soovitame lükata koroonaviiruse leviku tõttu edasi. Paljudes riikides kasvab nakatumiste hulk jõudsas tempos. Reisisihtkohtades võivad kehtida erinevad piirangud ning arstiabi ei pruugi olla alati hästi kättesaadav. Kui reisimine on vältimatu, tuleb arvestada võimaliku isolatsioonikohustusega.

Vaheaja sisustamiseks leiab mõtteid näiteks veebilehelt puhkaeestis.ee. Põnevat avastamist vabas õhus pakuvad kodukoha matka- ja terviserajad.

Noortekeskused, huviringid ja laagrikorraldajad on juba vaheajaks valmistunud ning pidanud seejuures silmas ka koroonaviiruse leviku takistamiseks vajalikke ohutusnõudeid. Teame, et noorsootöötajad korraldavad ohutuse tagamiseks palju tegevusi õues.

Ka koolivaheajal soovitame üritusi korraldada hajutatult ja väiksemates rühmades. Kontaktide vähendamiseks soovitame asutuste vahelised, piirkondlikud ja üleriigilised üritused korraldada eelkõige virtuaalselt.

Vaheaeg pakub võimalust korraks hinge tõmmata ja akusid laadida. Eriti oluline on vaimse tervise hoidmine ning oktoober on ka vaimse tervise kuu. Palju kasulikku vaimse tervise hoidmiseks leiab portaalist Peaasi.ee. Nende eestvedamisel on praegu käimas kampaania #püsimekoos, mis keskendub üksteise märkamisele ja toetamisele ning pakub vaimse tervise esmaabi koolitusi.

Noortele on teejuhiks infoportaal Teeviit, kust leiab nii eesti- kui venekeelseid noortele suunatud teemapüstitusi. Oktoobris pühendub ka Teeviit just vaimse tervise eest hoolitsemisele.

Hoiame ennast ja oma lähedasi! Ka koolivaheajal tuleb haigena kodus püsida, hoolitseda kätehügieeni eest ning rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis on soovitatav kanda maski. Näeme, et haigus on liikumas noorematelt inimestelt vanematele, kes põevad COVID-19 raskemalt ja vajavad sagedamini haiglaravi. Seega ei tohiks minna näiteks pärast rahvarohketel üritustel käimist vanavanematele külla.

Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet on jätkuvalt valmis koolidele igakülgset tuge pakkuma. Küsimuste korral palume pöörduda ministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 (tööpäeviti kell 9 -17) ja e-posti aadressil info@hm.ee.

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele, tugispetsialistidele kui lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350750 (tööpäeviti kell 12-16). Praktilisi soovitusi ja materjale leiate ameti veebilehelt https://harno.ee/distantsope.

Kõige ajakohasemat infot COVID-19 haiguse kohta saab endiselt Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee. Koroonaviiruse testimisega seotud teavet koondab vastne veebileht https://koroonatestimine.ee/.

Tule tööle!

June 17th, 2020

TULE MEILE TÖÖLE!

Vastseliina Gümnaasium  kuulutab välja konkursi  klassiõpetaja  1,0 ametikoha täitmiseks. Loe edasi: 

 

Lihtsustatud korras hanke kuulutamine

May 20th, 2020

Vastseliina Gümnaasium kuulutab välja lihtsustatud korras hanke
“Vastseliina gümnaasiumile arvutiklassi liisingusse võtmine”. Pakkumuste
esitamise lõpptähtaeg on 28.05.2020 kell 10.00. Hanke dokumentidega
tutvumiseks palume pöörduda Vastseliina Gümnaasiumi majandusjuhi poole
e-posti aadressil arne@vastseliina.ee.

Kiri terviseametilt!

March 2nd, 2020

Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19
haiguse levimusega maailmas.
Terviseamet edastab koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele soovitused, kuidas
vähendada õpilaste ja haridustöötajate nakatumise riski ning takistada uut tüüpi koroonaviiruse
COVID-19 võimalikku levikut.
Varsti lõpeb koolivaheaeg ning kooliõpilased ja ka lasteaialapsed, kes koos vanematega käisid
reisil, tulevad taas kooli / lasteaeda. Reisil viibinute hulgas on kindlasti ka neid, kes käisid
Hiinas, Põhja-Itaalias (regioonid: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte),
Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Koreas, Iraanis, kus nüüdseks on tuvastatud palju
koroonaviirusesse haigestunuid.
Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada ja paluda
lastevanemaid, kes käisid puhkamas nendes riikides, võimalusel viibida koos oma lastega 14
päeva kodus ja jälgida nende tervislikku seisundit.
Kui antud ajavahemikus esineb lapsevanemal või lapsel palavikku, köha või hingamisraskusi,
siis võtta koheselt ühendust oma perearstiga ning teavitada oma reisist riskipiirkonda.
Olukord ei nõua erakorralisi meetmeid koolides ja koolieelsetes lasteasutustes, kuid arvestades
grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste
ennetusmeetmetele:
• Kvaliteetse siseõhu tagab tõhus ja töötav ventilatsioon. Ventilatsioon peab olema töökorras ja
regulaarselt nõuetekohaselt hooldatud.
• Ruume tuleb tuulutada regulaarselt, soovitav iga tunni lõppemisel vähemalt 10 minuti jooksul;
• Korraldada igapäevaselt märgkoristus, koristamisel pesta pingid/lauad, ukselingid, söögilauad
jmt nõuetekohaste pesemis-/ desinfitseerimisvahenditega;
• Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastada kaks korda nädalas;
• Igapäevaselt puhastada ja desinfitseerida tualettruumi sisustus ja pinnad;
• Tualettruumid varustada piisavas koguses kätepesuvahendiga ning paigaldada jalaga avatavad
jäätmekonteinerid. Käsi tuleb kuivatada paberrätikuga või automaatkuivati abil.
COVID-19 iseloomustuse ja korduvalt kippuvad küsimused koos vastusetega on leitavad
Terviseameti kodulehel https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus.
NB! Lisaküsimuste korral palun pöörduda Terviseameti regionaalosakondade
kontakttelefonidele:
1) Põhja regionaalosakond tel. 794 3700
2) Lõuna regionaalosakond tel. 5823 8267
3) Lääne regionaalosakond tel. 5301 0107
4) Ida regionaalosakond tel. 5340 3231

Vana aja jõulud

December 30th, 2019
20.detsembril toimus kogu koolil teistmoodi õppepäev:

“VANA AJA JÕULUD”,

kus paljudele neile küsimustele said õpilased vastused.

Kuidas tähistati jõule aga vanasti?

Kas tänapäeva kooliõpilane teab, mis on jõulukroon, jõulukräss, jõuluõled?
Või kes on jõulusokk? Millised oli vanal ajal kaunistused?
Millised olid jõulueelsed toimetused?
Mida  jõululauale pandi? Kuidas jõuluõhtu veedeti?

Klasside tegevustest saab kurssi viia blogi lehel: https://vgjoulud.blogspot.com/

Teadusringi õpilaste väljasõit

December 16th, 2019

Vastseliina Gümnaasiumi teadusringi õpilased käisid Tartus Chemicumis keemiakatseid tegemas. Õpilased valmistasid ise säraküünlaid, õppisid, kuidas muuta klaasist ese nähtamatuks ja lõpetuseks oli ka viktoriin. Oli põnev ja teadmisterohke päev keemia laboris.

Vastseliina Gümnaasium osales projektis „Ajarännak 1869”

May 30th, 2019

Vastseliina Gümnaasiumi 8.-9. klassi õpilaste ajarännak aastasse 1869 toimus 28. mail. Seekordne ajarännak on pühendatud laulupeo 150. aastapäevale. Ajas rännatakse tagasi I üldlaulupeo toimumise aasta maikuusse. Just siis tuli teha otsus laulupeol osalemise kohta ning viimane aeg oli oma lauluoskusi lihvida.  Kuidas see kõik 150 aastat tagasi Vastseliinas võis olla, seda meie kooli õpilased läbi teha proovisidki. Eelnevalt olime kokku leppinud, et kel vähegi võimalik, riietub sellele ajale kohaselt. Õpetajate juhendamisel loeti 1869. aasta Eesti Postimeest, koostati ajajoon 50 esimese priiuse aasta kohta, harjutati laulupeo laule, uuriti rahvariideid, tantsiti kaerajaani, õmmeldi valmis laulukoori lipp. Pikalt arutleti ja mõeldi selle üle, kuidas ja kes Tartusse üldlaulupeole lähevad, mitu päeva kulub peol käimisele, mida kaasa võtta ja kus ööd olla. Kuigi 150 aastat tagasi otsustati Vahtsõliinast mitte minna, siis meie õpilastest koosnev koor otsustas, et laulupeole tuleb minna: lähevad mehed ja lähevad jalgsi. Ajarännak lõpetati ühise tantsu, ühiskoori laulude ja ahjusooja leiva söömisega. Ajarännakus osales 44 õpilast ja 7 õpetajat.

Ülle Orhidejeva

Vastseliina gümnaasiumi ajalooõpetaja

Petseri kool 100!

February 11th, 2019

Suurejoonelised pidustused 100-aastases Petseri koolis.
9. veebruaril tähistas meie sõpruskool Petseri Lingvistiline Gümnaasium
100. aastapäeva. Juubeliüritusel osales meie kooli delegatsioon eesotsas direktor
Kristi Pettaiga.
Aktus-kontserdil said sõna ja jagasid tunnustust Pihkva oblasti ja Petseri
rajooni kõrged riigiametnikud ning Petseri kloostri esindaja. Tunnustati kooli ja
õpetajaid õpilaste väga heade tulemuste eest aineolümpiaadidel, konkurssidel
ja riigieksamitel. Eesti haridus- ja teadusministeeriumi delegatsioon tänas kooli
ning eesti keele õpetajat tehtud töö eest. Sõnavõtud vaheldusid õpilaste
suurepäraste etteastetega.
Ametlikule osale järgnes koosviibimine, pildistamine ja külaliste
õnnitlused.

Siina Kall
Projektitöö koordinaator

 

 Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“

October 22nd, 2018

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

„Maakonna piires haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ elluviimiseks Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“ 24. oktoober 2018.

Õppepäev toimub Hotell Tartu OÜ (Soola 3, Tartu)

PÄEVAKAVA

7.45 Väljasõit Vastseliinast ja Varstust

9.00-9.30 Saabumine-kogunemine

9.30-11.00 Jaana S. Liigand-Juhkami koolitus teemal „Head suhted ja suhtlemistehnikad”. Sissejuhatus õppepäeva. Õppepäeva metoodika tutvustamine, oodatavad õpitulemused.

11.00-11.15 Sirutus

11.15-12.45 Töötamine

12.45-13.30 Lõunapaus

13.30-15.00 Töötamine

15.00-15.15 Sirutus

15.15-17.00 Töötamine. Kokkuvõte õppepäevast, osalejate tagasiside.

Koolitusel käsitletakse iseenda ja suhete juhtimisega seotud printsiipe, mis on rakendatavad õpetaja igapäevatöös. Oluline on kogeda ühist eduelamust, õppida üksteist  paremini tundma, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi leida viisid, kuidas efektiivsemalt toetada haridusliku erivajadusega õppijat. Koostöö selle kõige erinevamates vormides on haridussüsteemi edu võti.

Projekti eesmärk on läbi viia ühepäevane Varstu kooli ja Vastseliina gümnaasiumi õpetajatele suunatud õppepäev. Koolituspäeva eesmärk on läbi meeskonnatöö osalejate enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks, suhtlemineproblemaatiliste isikutega ja praktiliste suhtlemisvõtete omandamine.

Koolituse eesmärk on läbi viia õpiüritus, mis aitab koolideüleselt mõtestada muudatuste vajalikkust, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi, muuta koostöö enam teadvustatumaks. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda. Tähtsaks peame koolideülese õpetajatevahelise praktika jagamist ja ühist õppijad, koolitajad kui ka n-ö välisvaatlejad, kes toetavad üksteist parima koostöö eesmärgi saavutamisel ja kaasava hariduse rakendamisel. Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge probleemide analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.

Koolimeeskonna õpiürituse projektiga tahame muuta koostööd enam teadvustatumaks, et omavaheline koostöö oleks õpetajatevahelise igapäevatöö üks osa. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda, kus osatakse leida probleemidele erinevaid lahendusi ning kohanduda muutustega. Meie planeeritav õpiüritus toetab õpetaja enesearengut, meeskonnatööd ja suurema pildi nägemist. Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge probleemide analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.

Õppepäeva on kaasatud Vastseliina gümnaasiumi õpetajad (18) ja Varstu kooli õpetajad (17). Koolitatavaid kokku 35 inimest. Koolitajaks on Jaana S. Liigand-Juhkam.

Projekti algus ja lõpp 20.06.2018. – 31.10.2018 ning kogumaksumus on 2997 eurot.

Kino maale

October 10th, 2018

Filmifestival KINO MAALE toimub ajavahemikus 8.–28.10. 2018 ja toob festivali lastele ja noortele ning täiskasvanutele lähemale, peaaegu kodu uksepakule. Filmifestival Kino maale, mis toimub teist aastat, toob oktoobris esmakordselt 15 maakonnas ja ligi 90 vaatamiskohas vaatajateni kolm värviküllast filminädalat, keskendudes  animatsioonile ja eeskätt Heiki Ernitsa loomingule, kes tähistas tänavu kevadel oma 65. sünnipäeva.

Festivali korraldavad Tapa Vallavalitsus koos MTÜ Tapa Linna Arengu Selts. Projekti rahastavad ja toetavad peale korraldajate veel Leader Eesti programm, MTÜ Arenduskoda, Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa Ekspertgrupp, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“

July 20th, 2018

Koolitusel käsitletakse iseenda ja suhete juhtimisega seotud printsiipe, mis on rakendatavad
õpetaja igapäevatöös. Oluline on kogeda ühist eduelamust, õppida üksteist paremini tundma,
õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi leida viisid, kuidas
efektiivsemalt toetada haridusliku erivajadusega õppijat. Koostöö selle kõige erinevamates
vormides on haridussüsteemi edu võti. õppimist. Oluline on, et õpetajad saavad olla nii
Projekti eesmärk on läbi viia ühepäevane Varstu kooli ja Vastseliina gümnaasiumi
õpetajatele suunatud õppepäev. Koolituspäeva eesmärk on läbi meeskonnatöö osalejate
enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks,
suhtlemineproblemaatiliste isikutega ja praktiliste suhtlemisvõtete omandamine.
Koolituse eesmärk on läbi viia õpiüritus, mis aitab koolideüleselt mõtestada muudatuste
vajalikkust, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi, muuta koostöö enam
teadvustatumaks. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad
õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda. Tähtsaks peame koolideülese
õpetajatevahelise praktika jagamist ja ühist õppijad, koolitajad kui ka n-ö välisvaatlejad, kes
toetavad üksteist parima koostöö eesmärgi saavutamisel ja kaasava hariduse rakendamisel.
Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge probleemide
analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;
„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste
rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

Koolimeeskonna õpiürituse projektiga tahame muuta koostööd enam teadvustatumaks, et
omavaheline koostöö oleks õpetajatevahelise igapäevatöö üks osa. Sellega taotleme
innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat
õpikeskkonda, kus osatakse leida probleemidele erinevaid lahendusi ning kohanduda
muutustega. Meie planeeritav õpiüritus toetab õpetaja enesearengut, meeskonnatööd ja
suurema pildi nägemist. Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge
probleemide analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.
Õppepäeva on kaasatud Vastseliina gümnaasiumi õpetajad (18) ja Varstu kooli õpetajad (17).
Koolitatavaid kokku 35 inimest. Koolitajaks on Jaana S. Liigand-Juhkam.
24.10.2018 toimub Jaana S. Liigand-Juhkami koolitus teemal „Head suhted ja
suhtlemistehnikad“

Projekti algus ja lõpp 20.06.2018. – 31.10.2018 ning kogumaksumus on 2997 eurot.

Vabad töökohad!

June 27th, 2018
Vastseliina Gümnaasium võtab konkursi korras tööle psühholoogi 0,4 ametikohta ja inglise keele õpetaja 0,5 ametikohta.
Kandidaadilt ootame:
kvalifikatsioonile vastavust;
väga head suhtlemis- ja koostööoskust;
kohusetundlikkust ja soovi tegutseda meeskonnas.
Omalt poolt pakume kaasaegset töökeskkonda, sõbralikku ja  toetavat meeskonda ning eneseteostamise võimalust.
Kandidaatidel saata avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 16. juuliks 2018 digitaalselt allkirjastatuna kristi.pettai@vastseliina.edu.ee
Tööleasumise aeg 27. august 2018.

Eesti 100×100 pesakasti erametsa

June 11th, 2018

Vastseliina gümnaasiumi õpilased osalesid koos tehnoloogiaõpetaja Geenart Nageli eestvõtmisel
projektis “Eesti 100×100 pesakasti erametsa”. Esmaspäeval, 11.juunil kell 10.00 anti
tehnoloogiaklassis üle Võrumaa Metsaühistule 100 õpilaste valmistatud pesakasti. Pesakastid
võtsid vastu Võrumaa Metsaühistu aseesimees Erki Sok ja Võrumaa Metsaühistu juhatuse liige
Toomas Uibo. Erki Soku sõnul antakse pesakastid talunikele, kes osalesid Talumetsamajandamise
konkursil. Pesakastide ehitamist toetasid kool, õpetaja Geenart Nagel ja Förmann NT AS
saetööstus. Projekti algataja oli Eesti Erametsaliit.

Pildid

Kooli õppenõukogu toimumise ajad 2017/2018.õa

January 29th, 2018
 • 29. august 2017
 • 28. november 2017
 • 23. veebruar 2018
 • 06. juuni 2018
 • 20. juuni 2018
 • 29. august 2018

Valmis õpiala

January 18th, 2018

Vastseliina gümnaasiumi õpilasesinduse liikme Melany Regle Languse eestvõtmisel ja Vastseliina vallvalitsuse toetamisel said õpilased endale II korrusele õpiala.

 

 

Ole toeks väikekannelde ostmisel!

December 29th, 2017

Vastseliina Gümnaasium asub Võrumaal Vastseliina alevikus. Meie kooli õpilased on väga muusikahuvilised. Projektiga „Kandlemäng kaunistab laulu“ loodame koolile soetada klassikomplekti jagu väikekandleid.

Pillimäng köidab alati ning osata mängida pilli ja laulda samal ajal on lausa müstiline kogemus. Iga kord, kui ütlen, et nüüd mängime pilli, siis hakkab peale võistlus, kes esimesena seda teha saab.

Koolis on valik löökpille, kuid puuduvad meloodiapillid. Meie kooli õpilaste suureks unistuseks on saada päris väikekandled.

Ole toeks väikekannelde ostmisel!

Toetajatele tänutäheks tänu ja kingitused!

http://www.hooandja.ee/projekt/kandlemang-kaunistab-laulu

Külalised koolis

December 19th, 2017

Vastseliina gümnaasiumis käis külas Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Kunstide ja tehnoloogia eriala magistriõppe üliõpilased ja õppejõud. Tutvusid
töökojaga, kursuste korraldamise võimalusega ja uurisid põhjalikult metoodika
alast näitust – puit, metall, nahk, keraamika, klaas ja kivi.

Pilte saab näha siit: https://photos.app.goo.gl/l0EwrptyZitEbDqM2

 

Tunnustused

November 17th, 2017

Palju häid uudiseid! Võrumaa aasta huvijuht 2017 on meie Kertu Torn ja Vastseliina valla aasta noor 2017 on Melany Regle Langus. Meie kooli õpilane Kärt Karro valiti Meremäe valla aasta nooreks 2017. SUURED ÕNNESOOVID! Eile, 16. novembril Haridusportaali konverentsil ERMis tunnustati silmapaistvaid haridusjuhte: Vasteliina gümnaasiumi direktor Kristi Pettai pälvis Aasta Haridusijuht 2017 II preemia. Koolijuhi tegevus ja isiklik eeskuju hariduse valdkonnas on 2017 aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud Vastseliina gümnaasiumi arengut.

Õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“

November 2nd, 2017

23.-24. oktoober toimus Vastseliina gümnaasiumi koolimeeskonna 2-päevane õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“, projekti toetas Innove „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002.

 

Esimese päeva lektoriks oli Indrek Maripuu ja teemaks „Mõttemustrite murdmine“ ning  teisel päeval rääkis Jaanika Käst „Õpetajatevahelised koostöövõimalused toetamaks kaasavat haridust koolis“.

Koolimeeskonna õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“ aitas meeskonnaliikmetel mõtestada muudatuste vajalikkust, õppida nende algatamise ja nendes osalemise oskuseid.

Kogeti ühist eduelamust, õpiti üksteist paremini tundma, õpiti üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi muutub õpilase jaoks õppimine huvitavamaks ja üheskoos saadakse nii paremini iga õppijat  toetada.

Õpetajatevaheline koostöö oli väga edukas: jagati parimat praktikat ja samas ka arutati kitsaskohtade üle ja leiti parimad võimalused tegevuste elluviimisel seatud eesmärkide saavutamiseks.

Teise koolituspäeva keskseks teemaks oli kaasava hariduse rakendamine koolis läbi õppematerjali kohandamise ja parimate  aktiivõppe meetodite tutvustamine ja õpetaja praktiline kogemus.

Projekti tulemusena kasvas meeskonnaliikmete sisemine motivatsiooni ja valmisolek jätkuvalt meeskonnatöösse panustada.  Ühine õppimine tõestas, et üheskoos on palju rohkem ideesid ja põnevaid lahendusi, kuidas toetada iga õppijat ja kuidas muuta  koolielu õhinapõhisemaks.

Projekti tulemusena kasvas meeskonnaliikmete sisemine motivatsiooni ja valmisolek jätkuvalt meeskonnatöösse panustada.

Õpiürituse jätkutegevusena on  planeeritud Rakke kooli ja Narva Keeltelütseumi külastamine koosõppimise eesmärgil, kus õpetajad osalevad nii koolitajatena kui ka õppijatena. Õpetajad jagavad oma parimat praktikat, mis  aitab toetada õpetajate professionaalset arengut, tõstab õpetajate kompetentsust ning annab õpetajale julguse õpetada samas  olla ka õppija rollis.

Positiivne emotsioon motiveerib üheskoos organisatsioonis muutusi ellu viima ning mõistma elukestva õppe tähtsust.

 

Õpetajad õpivad üheskoos

October 12th, 2017

 

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;
TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

 

Vastseliina gümnaasiumi  koolimeeskonna õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“ toimub  23.-24. oktoober 2017.

Koolituse eesmärk on läbi viia 2-päevane õpiüritus, mis aitab meeskonnaliikmetel mõtestada muudatuste vajalikkust, õppida nende algatamise ja nendes osalemise oskuseid. Oluline on kogeda ühist eduelamust, õppida üksteist paremini tundma, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi muuta õpilase jaoks õppimine atraktiivseks ja iga õppijat toetavaks.

Koolimeeskonna õpiüritusega tahame muuta koostööd enam teadvustatumaks ja järjepidevamaks, et omavaheline koostöö oleks õpetajatevahelise igapäevatöö üks osa. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda, kus osatakse leida probleemidele erinevaid lahendusi ning kohanduda muutustega.

Õpiüritus  aitab muuta muudatustes osalemise ning ühiste väljakutsete lahendamine põnevaks ja arendavaks, mis omakorda loob eeldused meeskonnatöö paranemiseks ning meeskonnaliikmete sisemise motivatsiooni kasvuks.

 

Keeleprojekt Narvas

October 9th, 2017

28.- 29. septembril külastasid Vastseliina gümnaasiumi neljanda ja viienda klassi õpilased õppetööd toetava keeleprojekti raames Narva Keeltelütseumi. Projekti käigus tutvustasid Narva Keeltelütseumi õpilased oma maakonda. Toimusid õppemängud ja õppeekskursioon Narva vanalinnas. Peale õhtusööki tutvustati meile Vana-Narva teatraliseeritud legende.

Vastseliina gümnaasium 70

October 5th, 2017
 • NB! Spordivõistlused jäävad osalejate vähesuse tõttu ära!
 • Kell 18.00 toimub Vastseliina gümnaasiumi sünnipäevale pühendatud kontsert-aktus.

Projektikohtumine

June 12th, 2017

10.-16. juunini toimub noortekohtumiste projekti  „Eluks on valmis“raames laager. Laagris osaleb kaheksa Narva Keeltelütseumi noort ja kaheksa Vastseliina Gümnaasiumi noort vanuses 13-16. Projekti käigus omandavad õpilased ellujäämisoskusi ning põhitõdesid, kuidas iseseisvas elus hakkama saada.  Õpilased külastavad erinevaid kohalikke asutusi ja ettevõtteid, et saada aimu  töömaastiku tegemistest.  Samuti õpivad noored, kuidas tööturul hakkama saada, kuidas koostada eelarvet, kuidas suhelda võõraste inimestega ning kuidas võõras keskkonnas hakkama saada.  Laagri käigus saavad Narva noored praktiseerida eesti keelt ning vastupidi Vastseliina noored vene keelt.  Projekti toetab SA Archimedes.

Pakume tööd

May 22nd, 2017
Vastseliina gümnaasium kuulutab välja konkursi

SOTSIAALPEDAGOOGI AMETIKOHALE (1,0)

Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele, väga  head suhtlemis- ja koostööoskust,  positiivset ellusuhtumist ja  pingetaluvust.
Omalt poolt pakume toetavat ja sõbralikku kollektiivi,  kaasaegset töökeskkonda, enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi
Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 5. juuniks e-posti aadressile kool@vastseliina.edu.ee

Lisainfo telefonil 785 1165

Koostöö

February 21st, 2017

Piiriülese koostööprojekti raames andsis 20. veebruaril Vastseliina Gümnaasiumi õpetajad Külli Lendsaar, Terje Mägi ja Annela Tohv eesti keele tunde Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis.

10. ja 11. klasside õppepäev Vastseliina Piiskopilinnuses

November 28th, 2016

30. novembril toimub kella 11.40-st 15.00-ni 10. ja 11. klasside õppepäev Vastseliina Piiskopilinnuses.  Teema „Keskaja kultuur, kirjandus ja tants”. Rännak keskaja kommetes ja tavades. Keskaegsete tantsude saltarello ja branle’i õpitoad. Kirjandusminutitel esitavad õpilased keskaegset lüürikat. Keskaja köögis kuklite küpsetamine. Õppepäev toimub tantsuõpetuse, kirjanduse, kodunduse ja ajaloo tundide lõiminguna. Päeva korraldajad ja läbiviijad õp Annela Tohv ja Vastseliina Piiskopilinnus.

Mõttetalgud

November 22nd, 2016

Sul on häid mõtteid, kuidas muuta paremaks kooli, kodu ja kogukonna koostööd? Kuidas muuta õppimine õhinapõhiseks? Tule jaga oma ideid Vastseliina gümnaasiumi mõttetalgutel “Õhinapõhine kool”. Üritust modereerib väärtuskoolitaja ja -nõustaja Mari-Mall Feldschmidt. Info: huvijuht@vastseliina.edu.ee Registreerimine http://lingid.ee/talgud

talgud

Õpilased osalevad õpilaskonverentsil Parksepas

October 12th, 2016
Kell 9.00-10.00
registreerimine (kooli fuajees ).
hommikukohv (tütarlaste käsitöö klass,I korrusel.
Kell 10.05-10.50.
Kooli aulas :avasõnad ja tervitused (M. Puolakainen,I. Kesselmann,kooli puhkpilli orkester,Võru maavanem A. Kõiv ).
Ettekanded Võru Gümnaasiumi õpilastelt (Laura Kall,Emilie Laur,Liis Kikkas ).
Kuulajateks Parksepa Keskkooli 11.klassi õpilased.
VAHEAEG: kell 10.50-11.10
Kell 11.10-11.55
Jätkuvad ettekanded kooli aulas :Sandra Lember,Hanna Uibokand,Agate Tillmann,Virge Kaurson,Eva-Grete Huul,Kertu Hallik,Karl-Joosep Põldsepp,Aveli Sadonski.
Kuulajateks kooli 7-8-kl
VAHEAEG :kell 11.55-12.15
Kell 12.15-13.00 : ettekanded sektsioonides :
I sektsioon -kooli aulas (kuulajad 10.a klass,moderaator Anneli Plado )
Ettekanded :Hendrik Haljend ,Kätlin Jõgiste,Jarko Nassar,Aisling Antsi,Emma-Emilie Saavel,Karol Kõomägi,Liina Johanson
II sektsioon -klassiruumis nr. 156 (I korrusel )
Kuulajad 10 b klass,moderaator Heidi Kukk )
Ettekanded : Oliver Luik, Annabel Uibo,Mari Viijard,Maris Huik,Miina-Aleksandra Piho,Gerda Mändmaa
Kell 13.00-Kooli lõuna kõigile osalejatele
Kell 13.20-13.45 kooli aulas konverentsi lõpetamine(moderaatorite arvamused,juhendajate tänamine)
Kell 13.45-14.15 Kohv ja kook kooli muuseumis. Tutvumine kooli muuseumiga (koolimuuseumi juhataja M. Puolakainen)
Lisaks : Liinibuss Võru kesklinnast nr.16 vabaduse platsilt kell 8.45,maha tulla Lapi peatus .
Tagasi linna väljub kaks bussi : nr.14ja nr.16 Lapi peatusest kell 14.25

Saksa keele laager Sulbis

September 27th, 2016

22.-23.septembril toimus Sulbis Roosu talus maakondlik 7ndate klasside saksa keele laager. Osavõtjaid oli Võru koolidest, Antslast ja Vastseliinast. Osavõtu olid endale kindlustanud eelmisel õppeaastal maakondlikul olümpiaadil tublilt esinenud õpilased. Meie koolist olid laagris Brittany, Vanessa Victoria, Jaakop ja Sander.

Esimsel päeval oli kavas sportlik- muusikalised tegevused. Kohe saabudes peale tubadesse jagamist toimus kanuumatk, kus teisi aitasid Jaakop ja Sander. Poisid olid küll märjad, aga aitasid kividele sõitnud kanuusid lahti päästa. Ka ära minnes kallistas Isabelle meie Jaakopit ennastsalgava tegutsemise eest. Õhtul toimusid laulumängud ja lauamängud. Meie õpilased osalesid suure huviga kõigis tegevustes. Teise päeva hommikul tegime plakatit teemal „Mina” ja esitlesime seda. Seejärel viisid Austria vahetusõpetajad läbi kaks tundi mängulisi tegevusi. Olid väga toredad, õppetööle vaheldust pakkuvad kaks tihedat laagripäeva.

Õpilaste arvamused laagrist
Mulle väga meeldis see laager. Eriti tore oli kanuumatk ja ja ka Austria õpetajate tund. Selliseid laagreid võiks rohkem olla. Mulle ei meeldinud see, et öörahu algas nii vara ja hommikul pidi ka vara ärkama. Muidu oli laager tore ja seal olid väga head õpetajad. Brittany

Mulle meeldis Sulbi laager, kuna saime seal kanuuga sõita ja vaba aega oli ka piisavalt. Austria õpetajad olid toredad ning tegevused olid samuti okey. Laager oleks võinud isegi pisut pikem olla.
Vanessa

Kokkuvõtte kirjutas
Eve Gross

SPORDINÄDAL KOOLIS

September 12th, 2016
 • Esmaspäev – liikuvad vahetunnid
 • Teisipäev – 6.-7.tund Jalgpalliturniir 7.-11.klassi poistele                                                  6.tund – 8.-9.klassi tüdrukutele tantsimine                                                    7.tund – 6.-9.klassi huvilistele tantsutrenni esimene kohtumine
 • Kolmapäev – 1. ja 2.klass- hokitrenni tutvustus
 • Neljapäev – smuutivahetund
 • Reede – Õuesõppepäev –  1. tund – klassijuhataja tund, peale seda KÕIGILE HOMMIKUPUDER.
  •  Matkarajad
   • 1.-3 klass –  koolimaja – Rändrahn -koolimaja
   • 4.-6.klass – koolimaja – Make müür – koolimaja
   • 7.-9.klass – koolimaja – Vana-Vastseliina park – koolimaja
   • 10.-12.klass – koolimaja – Vana Vastseliina park – Make müür – koolimaja
  • clipboard017

Üllata imelist õpetajat videoga!

September 6th, 2016

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut ja Eesti Õpilasesinduste Liit kutsuvad õpilasi märkama imelisi õpetajaid ja üllatama neid õpetajate päeval ühe toreda tänuvideoga.

Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel oli eelmisel õppeaastal Eestis 24 693 õpetajat. Nende hulgas on kindlasti palju neid, kelle kohta võiks julgelt öelda, et tegu on imeliste õpetajatega. Kahjuks seda aga alati välja ei öelda. On aeg õpetajatele näidata, et neid väärtustatakse, neid hinnatakse ja armastatakse!

Hea õpilane! Mõtle oma lemmikõpetaja peale, leia üles see, mis teeb temast Õpetaja suure algustähega ja haara videokaamera. Video imelisele õpetajale võiks olla kuni kaks minutit pikk ja jutustada sellest, miks just see õpetaja on eriline ning väärib suurt tunnustust.

Videode tegemiseks on aega terve tarkusekuu. Valminud videod tuleb saata aadressil imelineopetaja@gmail.com. Palume hoida videod enne 5. oktoobrit saladuses, sest täpselt õpetajate päeval avaldame kõik saabunud videod Facebook´is imelise õpetaja autahvlil (https://www.facebook.com/imelineopetaja/). Sellel lehel võib ka juba näha ühte näidisvideot, mis õpetajale tehtud.

Näitame üheskoos õpetajatele, et nendest hoolitakse.

Üksuse 14199489_1149696865068830_1359916440712187699_n.jpg kuvamine

Õpetajate õppe- ja kultuuripäev

June 13th, 2016

Vastseliina gümnaasiumi õpetajate õppe- ja kultuuripäev Petseris.  Vaata pilte. DSC_0090 DSC_0054 DSC_0055

Fotojaht

May 31st, 2016

Fotojahi failid

Doc1

Doc2

Doc3

Doc4

Doc5

Doc6

Doc7

Doc8

Pakume tööd!

May 20th, 2016

Vastseliina Gümnaasium pakub tööd muusikaõpetajale osalise koormusega (15 tundi nädalas) alates 01.09.2016.

Ootame sooviavaldusi koos dokumentidega 13. juuniks aadressile kool@vastseliina.edu.ee.

CV, kvalifikatsiooni tõendav dokument, avaldus, motivatsioonikiri.

Lisainformatsioon telefonilt 785 1165

Kutse kooliperele

May 9th, 2016

Austatud koolipere! Olete oodatud 14. mail 2016 kell 11 Vana-Vastseliina mõisaparki pidulikule puude istutamise päevale. Puude istutamise idee sündis „Vastseliina vald 25” sünnipäeva-aasta mõttetalgutel ja selle eesmärgiks on valla asutuste, ettevõtete ja külade poolt 25 puu istutamine vana mõisapargi uuendamiseks ja kingituseks valla 25. sünnipäevaks. Puude istikud on korraldajate poolt. Mõisapargi ajaloost räägib lähemalt Kaja Tuul. Osalemisest või mitteosalemisest palun teatada 12. maiks tel: 53454214 (rahvamaja) Lugupidamisega Urmas Juhkam

puu

Noor, vanuses 13-26 aastat, osale Vastseliina Noortevolikogu valimistel

April 22nd, 2016

Kohaliku omavalitsuse noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev nõuandev

kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna

pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või

linnavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu liikmeks võivad olla noored vanuses 13–26,

kelle elukoht on registreeritud või õpib konkreetse omavalitsuse haldusüksuse territooriumil.

Noortevolikogusse saavad kuuluda õpilasesinduste ja noorteühingute esindajad ning ka

organiseerumata noored (noored, kes ei kuulu noorteorganisatsiooni või -gruppi).

Noortevolikogu liikmete valimisel peab lähtuma demokraatlikkuse põhimõtetest.

Noortevolikogu tagab noortele võimaluse:

 rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu;

 omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega;

 saada heaks kodanikuks;

 aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus;

 tutvuda demokraatia põhimõtetega.

Kandideerimiseks:

Kandideerimiseks pead Sa olema 13-26 aastat vana Vastseliina Gümnaasiumis õppiv või

Vastseliina vallas elav noor.

Saada kiri hiljemalt 27. aprill kella 23.59 e-postkasti noored@vastseliina.ee või Merlis

Pajustiku facebooki, et Sul on soov kandideerida.

Kandidaadid saadavad peale sooviavalduse ka vastused küsimustele: Miks Sa soovid

kandideerida noortevolikogusse? Mida soovid noortevolikogus ja noortevolikoguga ära

teha?

Valimiste läbiviimiseks moodustatakse valimiskomisjon, kuhu kuulub Vastseliina

Gümnaasiumi õpilasesinduse esindaja, Vastseliina noortevolikogu algatusgrupi esindaja ja

Vastseliina Valla Haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja.

Kõikidele kandidaatidele loositakse 29. aprillil kandidaadi number ja kandidaadi info läheb

üles Vastseliina Noortekeskuse internetilehelele.

Valimised toimuvad 5-7. mail 2016 kella 9.00-st kuni 12.30-ni Vastseliina Gümnaasiumis ja

13.00-st kuni 19.00-ni Vastseliina Noortekeskuses. Hääletamas saavad käia kõik Vastseliina

valla noored vanuses 13-26 aastat.

Jüriööjooks ja etendus Vastseliinas

April 15th, 2016

A New Design (10) (1) A New Design (11)

 

Kliki “Loe edasi”, et näha plakateid

 

Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis andsid tunde külalisõpetajad Vastseliinast

April 6th, 2016

Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis andsid tunde külalisõpetajad Vastseliinast

Eesti keele nädalal 15. märtsil  andis Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis eesti keele tunde kolm Vastseliina Gümnaasiumi õpetajat. Petseri Lingvistilise Gümnaasiumi õpilased õpivad eesti keelt 5. klassist alates 2 tundi nädalas. Kooli direktrissi Larissa Baranova sõnul on eesti keele õppimiseks vajalik keelepraktika väga vähene.

Eesti keele tunnid toimusid 7.-10. klassis. Tundides said õpilased kuulata eesti keelt,  rääkida  ning lauldagi eesti keeles. „ Kõige meeldivama mulje jätsid Petseri kooli õpetajad ja õpilased, kelle sõbralik ja avatud suhtumine hajutas igasugused eelnenud pinged. Oli õpilasi, kes oskasid väga hästi lugeda, oli neid, kellele see raskusitekitas. Pigem ei saadud tekstist aru. Tõlkida tuli igat lauset eraldi. Suurt elevust tekitasLearningAppsis koostatud interaktiivsete ülesannete täitmine,  pildi ja sõnade kokkuviimine õpitud sõnavara kinnistamiseks. 8. ja 9. klassis tekitas elevust Chupacabra “Tere Kertu” laulmine: algul sõnade lugemine, pärast koos muusikaga laulmine. „Ei ärge segage vahele, hei, kas kuulete mind…” kostus koridorinurgastvahetunni ajalgi,“ seletas AnnelaTohv, Vastseliina gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Klassiõpetaja Terje Mägi sõnul jättis külaskäik väga hea mulje: koolimaja on väike ning kodune, klassides on head digivahendid: projektorid, digitahvlid. Õpilased on soliidsed ja viisakad, vastuvõtt soe.

Meie külaskäik algas ja lõppes õpilaste kogunemisega kooli fuajees. Alguses tutvustati külalisõpetajaid õpilastele, lõpus avaldati tänu.  Kõige paremini jäi  Petseri õpilastele meelde lustakas lastelaul „Tere-tere hommikust”, mida lauldi koos kogunemiselgi.

Taaskohtumine Petseris toimub mai lõpus, kui abiturientidele heliseb viimane koolikell. Siis läheb Petserisse grupp gümnaasiumiõpilasi koos õpetaja Siina Kalliga, kes on Vastseliina Gümnaasiumi – Petseri Lingvistilise Gümnaasiumi koostööprojektijuht. Õpetajate koostööseminar toimub juunikuu alguses Petseris.

Vastseliina Gümnaasiumi ja Petseri Lingvistilise Gümnaasiumi sõprussuhted on olnud pikaaegsed. Koostöö muutus tihedamaks tänu 2013.aastal alanud  pilootprojektile Euroregioon Pskov – Livonia „Õpilasvahetus vene keele õppe kaasajastamiseks Lõuna- Eesti koolides”.

Külli Lendsaar

Vastseliina Gümnaasiumi õpetaja

 

Petseri koolis õpilastega Petseris kooli juhtkonnaga

 

 

Üritused koolis

March 28th, 2016

Avatud uste päev, kell 9.00 8. aprillil,
Stiilinädal 29.03-01.04,
Fotokonkurss “Märka kevade tärkamist” kuni 20. aprill

A New Design (7) FESTIVAL (3) 1958553_994662083937830_4450366152753979825_n