Kooli dokumentatsioon

Vastseliina Gümnaasiumi põhimäärus

Vastseliina Gümnaasiumi arengukava 2019-2024

Vastseliina Gümnaasiumi üldtööplaan 2021-2022. õa

Vastseliina Gümnaasiumi õppenõukogu toimumise ajad ja päevakord 2020/2021

Vastseliina Gümnaasiumi kodukord

Vastseliina Gümnaasiumi põhikooliosa õppekava

Vastseliina Gümnaasiumi põhikooliosa ainekavad

Väljavõte Vastseliina Gümnaasiumi põhikooli õppekavast. Hindamine

Vastseliina Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava

Vastseliina Gümnaasiumi gümnaasiumiosa ainekavad

Väljavõte Vastseliina Gümnaasiumi gümnaasiumiosa õppekavast. Hindamine

Vastseliina Gümnaasiumi (LÕK) õppekava

Väljavõte Vastseliina Gümnaasiumi LÕK õppekavast. Hindamine

Vastseliina Gümnaasiumi kooli päevakava täiendaval õppetööl 2020/2021

Vastseliina Gümnaasiumi pikapäevarühma päevakava 2020/2021

Vastseliina Gümnaasiumi õpilastega läbiviidava arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord

Vastseliina Gümnaasiumisse vastuvõtmise kord

Vastseliina Gümnaasiumi valvekaamera sisekorraeeskiri

Vastseliina Gümnaasiumi õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Vastseliina Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted 

Vastseliina Gümnaasiumi põhimõtted õppe korraldamisel virtuaalses keskkonnas

Vastseliina Gümnaasiumi õpilase arengu toetamise ja tugimeetmete rakendamise kord

Isikuandmete kaitse ja nende töötlemise põhimõtted Vastseliina Gümnaasiumis

Vastseliina Gümnaasiumi õppenõukogu toimumise ajad ja päevakord

 

 

Comments are closed.