Vastuvõtt

Kooli õppima asumiseks esitatavad dokumendid:

VASTUVÕTT PÕHIKOOLI KLASSIDESSE

AVALDUS PÕHIKOOLI 

  • sisseastuja isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, ID kaart, pass)
  • tervisekaart selle olemasolul
  • foto õpilaspileti jaoks (3×4)

 

VASTUVÕTT GÜMNAASIUMISSE

Vastuvõtt 10. klassi toimub vestluse ja 9.klassi tunnistusel olevate hinnete alusel. Määravaks saavad ka põhiainete aastahinded tunnistusel.

10. klassi astumiseks vajaminev avalduse vorm. Avaldus gümnaasiumisse

Comments are closed.