Meeskondlik õppimine

Vastseliina gümnaasiumi personali õppereis “Meeskonnatöö ja ainetevaheline lõimumine Kuressaare gümnaasiumi näitel”

16.-17. oktoobril 2015

 

Vastseliina gümnaasiumi meeskond käis õppereisil  Lihula  ja Kuressaare gümnaasiumis.

Esimesel päeval tutvusime Lihula gümnaasiumi tegemistega: kooli tutvustas õppealajuhataja Heli Raavel. Kõlama jäi mõte, kuidas kogukond igati toetab kooli püsimajäämist, olgu selleks head ideed  ja  kohalike ettevõtete sponsorlus.

Teine päev oli sisukalt organiseeritud, praktiline ja inspireeriv, seega sai võtta sellest kogemusest maksimumi.

 

Ettekande oma töövaldkonnast tegid:

  • Direktor Toomas Takkis meeskonnatööst ja ainetevahelisest lõimumisest Kuressaare gümnaasiumis;
  • Laine Lehto Kuressaare gümnaasiumi huvikooli Inspira tegevusest;
  • Õppealajuhataja Maidu Varik aineülestest õpiprojektidest ning IT-vahendite kasutamisest projektitöös
  • Õppealajuhataja Anu Saabas Kuressaare Gümnaasiumi põhikooli õppekavast.

 

Kuressaare kooliga ühe katuse all töötab huvikool Inspira, mis annab õpetajatele ja õpilastele võimaluse mitmekülgseks arenguks ja koostööks. Inspira üldeesmärgiks on õppimise ja õpilase arengu toetamine huvihariduse ja -tegevuse kaudu. Inspira põhisuunaks on laiendada õpilaste silmaringi, toetada isiklikku initsiatiivi ning sisustada kvaliteetselt vaba aega.

 

Kogu Kuressaare gümnaasiumi kollektiiv tundus töötavat ühise eesmärgi nimel, mis väljendub ka nende kooli missioonis: tahame töötada nii, et kooliga seotud inimesed saaksid alati öelda: “Kuressaare Gümnaasium-ja tahadki koolis käia”.

 

Õppekäik ning kohtumine Kuressaare gümnaasiumi töötajatega oli õpetajatele inspireeriv. Tekkis mitmeid ideid, mida saaks ka Vastseliina gümnaasiumis rakendada. Näiteks on palju õppida Kuressaare gümnaasiumi mitmekülgsetest IT lahendustest. Kooli haridustehnoloogid viivad sageli kooli kodulehele sisse uuendusi, püüdes arvestada õpetajate- ja direktoripoolseid ideid. Kooli ajalehte on pidevalt arendatud; hetkel töötab see veebipõhiselt ning kaheaastase intervalliga vahetuvad seal peatoimetajad, kes on valitud õpetajate hulgast. Õpilastel on väga suur roll ajalehe kirjutamisel ning ajaleht on sisuliselt kogu koolitegevuse kroonika. Koolis peetakse IT haridust oluliseks,  robootikat ning programmeerimist õpetatakse juba I kooliastmes.

 

Põhikooli valikained on hoolikalt läbi mõeldud lähtudes põhimõttest, et nendel peab olema praktiline väärtus (nt rütmika, loogika, avastusõpetus, draamaõpetus, arvuti matemaatikas, projektõpe jne).

 

Vastseliina gümnaasiumis on rakendatud õpilaselt-õpilasele mõtet, kuid Kuressaare gümnaasiumis tehakse seda reeglipäraselt ning iga-aastaselt viivad gümnaasiumiõpilased algklasside õpilastele läbi teadusteatri. Olulisematest sündmustest on videomälestused, mis on leitavad ka kooli kodulehelt. Seega saavad kooli üritustest osa ka lapsevanemad ja teised asjast huvitatud isikud.

 

Koolijuhist ja kogu kollektiivist õhkus õpilassõbralikkust, oluliseks peetakse õpilaste rakendamist ja kaasamist juhtimis- arendus- ja õppimistegevusse. Direktor suhtub õpetajatesse kui juhtidesse, kõrgelt väärtustatakse klassijuhatajate tööd.

Õpetajad tunnevad rõõmu koostegemistest, näited võimlemiskavast ja “Igal õpsil oma pill” ainult kinnitavad seda. Õpetajate koostegemine annab eeskuju ka õpilastele ning inspireerib mõlemaid osapooli.

 

 

Liis Sarapuu

sotsiaalpedagoog

Comments are closed.