KOGUKOND KOOLI

„Kogukonna kaasamine õppekava arendamisse ja rakendamisse“

UUENDATUD 9.06.2017 Toimunud kogukonnapäeva pildid saadaval.

Käesolevas projektis osalemise eesmärk on läbi süsteemse ja mõtestatud kaasamisprotsessi luua kogukonnale võimalus panustada kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse, mille tulemusel muutub kool kogukonnale avatumaks, suureneb kogukonnatunne kõigis osapooltes ning kujunevad ühised paikkonna eripärast tulenevad väärtushinnangud. Eesmärkide saavutamiseks on planeeritud tegevustena mõttetalgud, kogukonna päev ja avastusrada.

 

Mõttetalgud leidsid aset 08.detsembril Vastseliina gümnaaiumis. Mõttetalguste eesmärk oli kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ning väljund on paikkonna eripära ja traditsioonide esiletoomine ja kooli õppekavaga sidumine. Mõttetalgute teema oli „Õhinapõhine kool“, mida koordineeris spetsialist Mari-Mall Feldschmidt. Mõttetalgutel osalesid kogukonna liikmed, lapsevanemad, kooli töötajad,  õpilaste esindajad. Sündmus lõi võimaluse muuta kool avatud keskkonnaks, kaasa rääkida kooli puudutavates otsustes ja valikutes ning arendab osapoolte koostööoskusi, mis ühtib ka Huvitava Kooli põhimõtetega.

Pilte mõttetalgutelt leiab siit: https://goo.gl/photos/ThcS6fXLYoy2Pfn78

 

     Kogukonna päev on sündmus, mis võimaldab siduda kogu Vastseliina ja selle lähiümbruse inimesed ühtseks tervikuks. Kool on avatud lisaks kooliperele ka lasteaiale, rahvamajale ja seal tegutsevatele ühingutele, noortekeskusele, muusikakoolile, kaitseliidule, spordiklubile ja kohalikele ettevõtjatele, politsei- ja piirivalveametile ning kõigile kogukonna liikmetele. Päeva jooksul leiavad aset tegevused, mis on lõimitud kooli õppe- ja ainekavadega ning Huvitava Kooli põhimõtetega. Õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja ning aineülesed tegevused arendavad kõiki kooli õppekavas välja toodud üldpädevusi. Soovime pakkuda põnevaid tegevusi, mis motiveeriks õpilasi ja kogukonna liikmeid aktiivselt osalema. Päev hõlmab  erinevaid tegevusi: tervislikud eluviisid ja liikumine, töötoad, temaatilised kohvikud, kontsert.

Avastusrada on interaktiivne mäng, mis lõimib erinevaid õppeaineid (ajalugu, bioloogia, geograafia, majandus, orienteerumine, kehaline kasvatus). See koosneb erinevatest punktidest Vastseliina alevikus, kus igas punktis ilmub nutiseadmesse küsimus erinevast kogukonda puudutavast valdkonnast. Avastuste raja koostamisel on hea võimalus kasutada kogukonna olulisi ja väärikaid isikuid õppetöö mitmekesisemaks muutmiseks. Avastusrada saab avatud kogukonnapäeval. Avastuste rada on  avatud kõigile. Kui soovid Vastseliinat avastada ava link: avastusrada ning toimi sealsete juhendite järgi edasi.

 

muusikakool
noortekeskus
vastseliinagümn innove

Comments are closed.