I KLASSI ASTUMINE

Kooli õppima asumiseks esitatavad dokumendid:

    • avaldus

I klassi avaldus

  • sisseastuja isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, ID kaart, pass)
  • tervisekaart selle olemasolul
  • foto õpilaspileti jaoks (3×4)
[sc:anchor tag=”gymnaasiumisse” ]

VASTUVÕTT PÕHIKOOLI KLASSIDESSE

AVALDUS

VASTUVÕTT GÜMNAASIUMISSE

Vastuvõtt 10. klassi toimub vestluse ja 9.klassi tunnistusel olevate hinnete alusel. Määravaks saavad ka põhiainete aastahinded tunnistusel.

10. klassi astumiseks vajaminev avalduse vorm. Avaldus gümnaasiumisse

Comments are closed.