Ekraanist priiks!

“EKRAANIST PRIIKS!”

Vastseliina Gümnaasium ja Värska Gümnaasium alustasid omavahelist koostööd 2018.aasta sügisel. Esmakohtumine oli septembris 2018, mil Värska õpilasesindus võttis ette reisi Vastseliina. Tutvuti Vastseliina elukorralduse ja õpilasesinduse tööga ning toimus ühine meisterdamisring. Teine kohtumine leidis aset mais 2019, kui Vastseliina noored käisid Värskas ning tutvusid sealsete noorte tegemiste ja koolieluga. Sel korral toimus ühine kokandustund. Värska Gümnaasium ja Vastseliina Gümnaasium pälvisid Võru maakonna noortevaldkonna tunnustamisüritusel tiitli Võru maakonna noorteühenduste koostöö 2019. Sel õppeaastal üritame oma koostööd ka jätkata.

Aina enam on märgata, et õpilased veedavad vahetunde oma nutiseadmetes, selle asemel, et olla õues, liikuda, mängida või suhelda sõpradega. Seetõttu peavad mõlemate koolide õpilasesindused oluliseks teemaks nutisõltuvust. Sooviksime õpilased tuua vahetundide ajal nutiseadmetest kaugemale ja muuta vahetunnid aktiivsemateks ning panna lapsed liikuma.

Kõigepealt soovime koolitada koolide õpilasesindusi, et nad saadud teadmistega saavad luua oma koolide õpilastele häid tingimusi vahetundides aktiivsemaks olemiseks. Soovime Värska ja Vastseliina noortele korraldada 14.novembril õppepäeva Tartus. Leidsime endale Tartust kolmandaks osapooleks Tartu Variku kooli, kes on nõus meid koolituspäeval vastu võtma. Variku kooli valisime välja seetõttu, et nad on meile oma aktiivse tegevusega silma paistnud. Variku koolis toimub 14.novembril kolme kooli õpilasesindustele õppepäev, kus viiakse paralleelselt läbi kaks Eesti Õpilasesinduste Liidu simulatsiooni „Koolirajatised” ja „Vaidleme selgeks”. Ühised koolitused keskenduvad meid huvitavale teemale – vahetundides aktiivse tegevuse leidmisele. Lisaks eelpool mainitule soovime tutvuda Tartu Variku kooliga ja teada saada, kuidas nemad on toonud vahetundidesse aktiivsust ja milline roll on selles nende õpilasesindusel.

Koolituspäeva tulemusena oskavad õpilasesindustesse kuuluvad õpilased planeerida oma tegevusi nii, et need hõlmaksid endas rohkem aktiivseid tegevusi sisaldavaid vahetunde: nii püsivad tegevused kui juhitud aktiivseid tegevusi nii õues, aulas kui ka koridorides. Rakendame saadud teadmisi oma koolides.

Soovime Värska ja Vastseliina õpilasesinduste vahel arendada koostööd ka edasipidi. Selle jaoks peame oluliseks luua usalduslikud suhted õpilaste vahel, treenida nende meeskonnatööoskusi ning loogilist mõtlemist, selgitada välja nende tugevamaid-nõrgemaid külgi. Seetõttu soovime lisaks Variku kooli külastusele käia ühiselt ka Tartus põgenemistoas. Õpilased õpivad meeskonnatööd tehes erinevates rollides erinevate ülesannete lahendamist, erisuste aktsepteerimist, sealjuures veetes toredalt aega ja luues uusi sõprussuhteid kahe kooli õpilaste vahel. Õpilased oskavad meeskonnas märgata ennast ja teisi meeskonnaliikmeid ning nendega arvestada, suudavad kohaneda muutustega, just nagu tuleb seda teha igapäevaelus.

Koolituspäeva ühe järeltegevusena toimub 10.detsembril koolitus “Tõhusa õppimise töötuba” 7.-12.klassi õpilastele. Sel päeval tulevad ka Värska Gümnaasiumi õpilasesindus ja teised huvitunud õpilased Vastseliina Gümnaasiumisse põnevast koolitusest osa saama. Õppetunni tulemusel oskavad õpilased: näha nutiseadme positiivseid ja negatiivseid omadusi; teadvustavad nutimaailma ohte nii vaimsele kui füüsilisele tervisele; pööravad tähelepanu sellele, kui eesmärgipäraselt nemad oma nutiseadet kasutavad; õpivad tundma oma õpioskusi; omandavad uusi teadmisi tõhusast õppimisest. 

Projekti eest vastutavad õpilasesinduse liikmed Kärol Kõomägi ja Anita Lõhmus.

Comments are closed.